Stadgar

STADGAR FÖR ATTENTION ÖCKERÖ

§1 Förening

Attention Öckerö är en ideell förening. Föreningen verkar i Öckerö kommun och är en lokal förening inom Riksförbundet Attention "intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar" och verkar inom ramen för Riksförbundets stadgar.


§2 Syfte

Föreningens syfte är

•att inom Öckerö kommun arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

•att aktivt stödja individer och familjer med barn och ungdomar med dessa funktionsnedsättningar samt bevaka och tillvarata deras intressen.

•att skapa nätverk och stödgrupper i syfte att stötta vuxna personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.


§3 Obundenhet

Föreningen är religöst och partipolitiskt obunden.


§4 Medlemskap

Medlem i lokalföreningen är enskild person som betalat avgift till och registrerats av förbundet. Organisationer kan genom avgift stödja lokalföreningens verksamhet och blir då stödmedlemmar. Stödmedlemmar kan inte inneha förtroendeuppdrag, äger inte rösträtt på årsmötet och kan inte väljas till ombud på förbundsstämman.

Medlemmar i lokalföreningen kan vara:

Barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom problem inom områden som motorik, automatisering, uppmärksamhet/koncentration, perception, aktivitetskontroll, minne, språk, och inlärning (dyslexi/dyskalkyli) m.m. Anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Yrkesverksamma inom området.

Medlemmar med ovanstående funktionsnedsättning och deras anhöriga har ett avgörande inflytande inom föreningen vilket återspeglas i styrelser och andra beslutande församlingar.


§5 Beslutande organ

Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser en styrelse, som har att verka som lokalföreningens verkställande organ. Lokalföreningen kan inom sig utse råd och sektioner, med av lokalföreningen utarbetade regler som ej strider mot lokalföreningens stadgar. Lokalföreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.


§6 Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast den 31 mars. Kallelse till årsmötet skall skickas ut minst en månad i förväg på sådant sätt att det kommer samtliga medlemmar i lokalföreningen tillhanda. Motioner skall vara styrelsen tillhanda före december månads utgång. Förslag till dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse samt förslag till styrelse och yttrande över motioner till årsmötet lämnas i  samband med årsmötet eller skickas till dem som så önskar.

Röstberättigad vid årsmötet vid årsmötet är enskild myndig medlem, som var registrerad per den 31/12 året samt har varit medlem i lokalföreningen i minst 3 månader, i frågor rörande styrelsens ansvarsfrihet, föreningens upphörande samt vid ekonomiska frågor. I övriga frågor är varje enskild medlem röstberättigad.

Om en omyndig person ingår i styrelsen krävs målsmans underskrift (målsman tar alltså på sig det ekonomiska och juridiska ansvaret) Omyndig styrelseledamot äga ej rösträtt i ekonomiska frågor. Kassör och ordföranden ska var fyllda 18 år. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Medlem har yttrande-, förslags-, och rösträtt. Ledamot i styrelsen äger ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning inkl. revisionsberättelse, verksamhetsplan m.m. sänds snarast till riksförbundets kansli.

Vid årsmötets skall följande ärenden behandlas:

1.Mötets öppnande

2.Fastställande av röstlängd

3.Fråga om årsmötets behöriga sammankallande

4.godkännande av dagordningen

5.val av ordförande och sekreterare för mötet

6.val av protokolljusterare och rösträknare

7.styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

8.revisorernas berättelse

9.fråga om fastställande av balansräkning

10.styrelsens ansvarsfrihet

11.behandling av motioner och förslag från styrelsen

12.fastställande av verksamhetsplan och budget

13.val av styrelse, ordförande på två år, val av övriga styrelseledamöter på två år, val av suppleanter till styrelsen för ett år, eventuella fyllnadsval

14.val av revisor och en revisorsuppleant

15.val av minst två ledamöter  för valberedning

16.övriga val


§7 Föreningens styrelse och förvaltning

Styrelsen har att mellan årsmötena leda föreningens löpande verksamhet och förvalta dess tillgångar.


§8 Firmatecknare

Föreningen tecknas av styrelsen eller den/de som styrelsen utser.


§9 Förberedande av val

Årsmötet väljer intill tiden för nästa ordinarie en valberedning med minst två ordinarie ledamöter


§10 Medlemsavgift

Riksförbundet beslutar om storleken på medlemsavgiften och hur den ska erläggas. Riksförbundet eller hanterar föreningens medlemsregister. Avgiften är indelad i huvudmedlemskap samt familjemedlemskap för personer i samma hushåll. Huvudmedlemmar och familjemedlemmar är medlemmar på samma villkor och valbara till uppdrag inom förbundet.


§11 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan endast göras av lokalföreningens årsmöte. Förslag till ändring skall skickas ut med kallelsen till mötet. För stadgeändring skall ske fodras det minst två tredjedels (2/3) majoritet.


§12 Extra årsmöte

Ordföranden skall kalla till extra årsmöte inom två månader efter framställan av styrelsen eller minst hälften av alla medlemmar.


§13 Upplösning

För beslut om upplösning av lokalförening fodras två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöte varvid ett skall vara ett ordinarie årsmöte.


§14 Uteslutning - Avstängning

Moment 1

Styrelsen har rätt att utesluta medlem som allvarligt och påtagligt motverkar föreningens ändamål.

Moment 2

Förtroendevald som allvarligt och påtagligt bryter mot föreningens etiska riktlinjer, kan avstängas från  uppdrag under en period på maximalt 2 år.

Moment 3

Besluten fattas av förbundsstyrelsen och träder i kraft med omedelbar verkan.   


NYHETER


Bada på Hedens By på tisdagar. Mer info finns under menyn: Start-Nyheter


-


Nu finns vi på Facebook. En allmän öppen sida på Facebook är skapad. Klicka på texten här för att komma dit.


-


Telefonlista till olika hjälpinstanser finns under länkar och tips.Div publikationer, bl,a, faktablad om NPF och olika diagnoser finns att köpa hos oss. Se under Fakta om NPF.


-


OBS

Bekräftelsemail till forumet kan hamna bland skräp-posten. Läs mer på nyheterna.


Vårt forum har nu kommit igång, dock med begränsningar till dess att alla inställningar är gjorda.


Läs mer här.